Oferta współpracy dotycząca przygotowania procesu komercjalizacji wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych

| by | Bez kategorii | 0 comments:

Przedmiot współpracy: Proces komercjalizacji jest złożonym procesem wymagającym podjęcia szeregu działań, które można podzielić na 2 fazy: przygotowawczą (określenie przedmiotu komercjalizacji, metod komercjalizacji, przygotowanie dokumentacji do uruchomienia procesu komercjalizacji) oraz realizacyjną (podpisanie umów, aktów notarialnych o utworzeniu spółki itp., realizacja zadań powierzonych spółce). Wobec tego, przedmiot propozycji współpracy zawiera następujące działania: Analiza Wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji merytorycznej pod kątem wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem oraz komercjalizacją. Przygotowanie dokumentu strategii komercjalizacji wyników badań projektu. Dokument będzie szczegółowo określał produkty projektu, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia lub komercjalizacji oraz sugerowany sposób komercjalizacji. Przygotowanie procesu komercjalizacji, na podstawie przygotowywanej i zatwierdzonej … Continued