Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PIAP-Scientech Sp. z o.o.KRS 0000420971, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: klipiec@piap.pl.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.

Pani/ Pana dane osobowe podane w formularzu nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) przenoszenia danych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co do danych przetwarzanych na podstawie klauzuli zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres m.warawasowski@odomg.pl.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub wpływa na Panią/Pana w podobny sposób.